Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Op al onze overeenkomsten met onze afnemers zijn exclusief van toepassing deze algemene
voorwaarden; afwijkingen daarvan dan wel andere voorwaarden, door onze afnemers bedongen,
gelden niet tenzij en alsdan slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn
aanvaard.
2. Acceptatie
De klant geeft te kennen zich op de hoogte gesteld te hebben en zich derhalve te conformeren aan
deze voorwaarden op het moment dat een bestelling bij ZIT International ecommerce B.V. wordt
gedaan. Acceptatie wordt slechts geacht te zijn geschied zonder enig voorbehoud of nadere conditie.
3. Opdrachtbevestiging
Wij zijn niet gebonden aan onze offertes, aanbiedingen of catalogi – ook al zijn deze aanvaard – tot
op het tijdstip dat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd.
4. Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
5. Levering
5.1) Onverminderd het hierna omschreven eigendomsvoorbehoud geschiedt levering van goederen
vanaf een goederenbedrag van € 1500,- ex BTW, franco op het door de wederpartij binnen
Nederland opgegeven adres, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.2) Het risico voor de goederen gaat op de afnemer over op het tijdstip van levering. De lossing bij
de levering geschiedt eveneens voor risico van de afnemer.
5.3) Wij bepalen onze leveringstermijn op basis van de ons bekende feiten en omstandigheden en
trachten deze zo goed mogelijk aan te houden. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de
afnemer echter nimmer het recht op schadevergoeding en/of ontbinding en/of het recht ontvangst
of betaling te weigeren. Wij zijn te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren. De leveringstermijn
vangt aan op het moment van opdrachtbevestiging.
6. Betaling
6.1) Betaling van een overeengekomen prijs dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te
geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder enige compensatie of korting. Wij zijn
gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
6.2) Te rekenen vanaf 8 dagen na factuurdatum is de afnemer vertragingsrente verschuldigd van 2%
per maand boven het promesse disconto van de Nederlandse Bank + algemene toegepaste toeslagen
over het van tijd tot tijd uitstaande bedrag. Alle aan de wederpartij te verlenen kortingen wegens
voortijdige betalingen komen te vervallen indien er sprake is van overschrijding van enige
betalingstermijn.
6.3) In geval van te late betaling of indien de afnemer anderszins in gebreke is, zijn wij gerechtigd,
zonder eerst rechtsmaatregelen te nemen, verdere leveranties of werkzaamheden op te schorten. In
dat geval worden ook onze vorderingen op de afnemer – uit welke hoofde ook – onmiddellijk
opeisbaar en is de afnemer verplicht aan ons al hetgeen hij verschuldigd is te betalen, vermeerderd
met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, deze laatste met een minimum van 15% over
het verschuldigde bedrag. In dit geval is een ingebrekestelling door ons niet vereist.
7. Eigendom en risico
De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de afnemer ons volledig heeft betaald
en hetgeen ons – uit welke hoofde dan ook – verschuldigd is. Bij gebreke van ontvangst van betaling
zijn wij te allen tijde gerechtigd geleverde terug te nemen.
8. Overmacht
In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de leveringstermijnen te verlengen of de overeenkomst –
voor zover nog niet uitgevoerd – te annuleren, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding en
onverminderd ons recht om betaling te verlangen voor hetgeen wij hebben geleverd.
9. Reclames
De afnemer dient de goederen direct na levering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van
alle rechten binnen 8 dagen na tijdstip van levering schriftelijk bij ons te worden ingediend, onder de
gespecificeerde opgave van de aard van de klachten.
10. Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door onze producten of door het gebruik
daarvan. Eventuele aansprakelijkheid vanuit welke hoofde dan ook zal nimmer het netto
verkoopbedrag van de desbetreffende goederen te boven gaan.
11. Ontbinding + Verjaringstermijn
11.1) Indien de afnemer nalatig is of blijft enige op hem rustende verplichtingen jegens ons na te
komen, of in geval van zijn faillissement, surseance van betaling, overlijden of liquidatie, hebben wij
het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht om
schadevergoeding te vorderen.
11.2) Elk vorderingsrecht tegen ons verjaart door het verloop van 1 jaar na het overstaan van de
vordering tenzij in deze voorwaarden een kortere termijn is genoemd.
11.3) Het herroepingsrecht is voorbehouden aan consumenten. Als de koop een zakelijk karakter heeft of u bestelt als een zakelijke klant, dan kunt u niet afzien van uw aankoop.
12. Rechtskeuze en Geschillen
Op al onze overeenkomsten en onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van
toepassing. Alle geschillen daaruit voortvloeiende, zullen worden berecht uitsluitend naar onze keuze
door de bevoegde Rechter te Alkmaar, dan wel enige andere bevoegde rechter.